Inwoners van De Wolden ervaren de gemeente als een veilige gemeente om in te wonen, blijkt uit onderzoek. Dat wil het college van burgemeester en wethouders graag zo houden. Daarom stelde zij aandachtspunten op voor de komende jaren in de kadernota veiligheid, toezicht en handhaving. Het college vraagt de gemeenteraad om deze aandachtspunten te onderstrepen.

Het college zet in op het voorkomen en aanpakken van ondermijning in de samenleving. Ondermijning gaat om criminele activiteiten waarbij de grens tussen de legale bovenwereld en de illegale onderwereld vervaagt. Voorbeelden zijn mensenhandel, witwassen en drugscriminaliteit. De gemeente werkt bij de aanpak van ondermijning samen met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Signalen die kunnen duiden op ondermijning worden door verschillende overheidsdiensten in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk opgepakt. De gemeente richt zich daarbij ook op het voorkómen van ondermijnende criminaliteit. Dit doet ze door bijvoorbeeld vergunningen te weigeren of in te trekken of door integrale controles uit te voeren.

Het college wil alcoholmisbruik en drugsgebruik terugdringen. Langdurig overmatig gebruik van deze middelen is niet alleen slecht voor de gezondheid, maar kan daarna leiden tot mentale en sociale problemen. Het heeft gevolgen voor onze gemeente als geheel.
Daarnaast vindt het college het belangrijk om prioriteit te geven aan de punten die inwoners aangeven: vergroting van de verkeersveiligheid, zoals te hard rijden en parkeeroverlast, en zorgen dat de openbare ruimte schoon en heel blijft zodat deze niet verloedert. De kadernota veiligheid, toezicht en handhaving is de basis voor de komende jaren. De rode draad is dat overtreders aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid en er gehandhaafd wordt als het nodig is. Zo blijft De Wolden een mooie en veilige gemeente om te wonen, ondernemen en te recreëren.