Gemeente De Wolden heeft in 2018 de Intentieverklaring Duurzaam gas De Wolden getekend, samen met netbeheerder RENDO en N-TRA. Met de ondertekening van deze verklaring zijn afspraken gemaakt om in 2030 te komen tot het invoeden van evenveel duurzaam gas als dat er afgenomen wordt (100% groen gas in 2030), onder andere door lokaal opwek te realiseren van duurzaam gas en lokale initiatieven hierbij te
ondersteunen.

Het project in Koekange-Echten is geïnitieerd door 13 agrariërs, die in coöperatieve vorm groen gas willen gaan opwekken. Uit een haalbaarheidsstudie, gefinancierd door de provincie Drenthe, is gebleken dat er sprake van een levensvatbaar project is als een
groot aantal agrarische bedrijven deelneemt aan het project. De 13 agrariërs hebben hierop de Coöperatie Groengas Koekange Echten U.A. gevormd. Deze coöperatie moet uiteindelijk eigenaar worden van het biogasnetwerk, de centrale opwerklocatie en de vergisters op de boerenerven. Deze vergisters worden door de boeren gehuurd, waardoor de businesscase voor kleinere boeren gunstig is. De coöperatie heeft niet de middelen om het project voor de gehele eerste fase te financieren en heeft de gemeente om een bijdrage gevraagd. Na deze fase komt het project in aanmerking voor de SDE++ vanuit de Rijksoverheid, waarmee het project uiteindelijk gerealiseerd moet worden.

De financiële gevolgen zijn
In oktober 2020 is het Actieplan Klimaat & Energie 2021 – 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. In het Actieplan is budget vrijgemaakt voor professionele inzet ter ondersteuning van lokale initiatieven. Deze subsidie van € 26.000,- wordt gedekt vanuit dit beschikbare budget van € 30.000,- kostenplaats 4074010000 Lucht-, water- en energiebeheer milieu en kostensoort 43808151 uitvoering Milieubeheer.

Alternatieven
Een alternatief is geen subsidie beschikbaar te stellen aan de Coöperatie Groengas Koekange Echten U.A. Dit is niet wenselijk, omdat het project bij een dergelijk besluit niet richting de volgende fase kan. Bovendien heeft de gemeente de ambitie om in 2030 100% groen gas te realiseren. Om deze ambitie te realiseren, zijn projecten als in Koekange-Echten noodzakelijk.