Ten behoeve van de uitbreiding van bedrijventerrein Hoge Akkers dient een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Hiervoor zijn diverse onderzoeken uitgevoerd op alle relevante milieuaspecten en heeft een toetsing plaatsgevonden van het voornemen in relatie tot vigerend beleid.

Dit heeft zich vertaald in een voorontwerp bestemmingsplan wat op 29 juni 2021 ter inzage is gelegd voor een periode van 6 weken. Op het voorontwerp zijn een aantal inspraakreacties ontvangen welke nu zorgvuldig worden behandeld. Na de behandeling en het verwerken van de inspraakreacties wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd, eveneens voor een periode van 6 weken. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan in november 2021 ter inzage wordt gelegd. In deze periode kunnen zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan worden ingediend. Na besluitvorming over de beantwoording en eventuele aanpassingen als gevolg van de zienswijzen, wordt het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Afhankelijk van eventueel beroep is het bestemmingsplan na bekendmaking na 6 weken onherroepelijk.

Verkoop kavels
Vooruitlopend op het bestemmingsplan was het voor ondernemers mogelijk een vrijblijvende optie te nemen op een kavel op basis van een voorlopige verkavelingsschets. De mensen die hierna hun interesse kenbaar hebben gemaakt, zijn op een wachtlijst geplaatst. Op basis van de definitieve verkaveling, en dus na vaststelling van het bestemmingsplan, krijgen de optanten de mogelijkheid over te gaan tot het sluiten van een koopovereenkomst. Met de gegadigden op de wachtlijst wordt, na vaststelling van het bestemmingsplan, op volgorde van de wachtlijst in overleg gekeken of een geschikte kavel beschikbaar is.

Informatiebijeenkomst
Na de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor optanten en overige geïnteresseerden voor een bedrijfskavel. De wijze waarop dit wordt georganiseerd is nog afhankelijk van de situatie rondom Covid-19 op dat moment. Het doel van deze bijeenkomst is het informeren over de bebouwingsmogelijkheden op basis van het bestemmingsplan en het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de voorgenomen bouwplannen. De optanten en gegadigden op de wachtlijst ontvangen te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Voor overige geïnteresseerden voor een bedrijfskavel zal via lokale kanalen de bijeenkomst kenbaar worden gemaakt.