De laatste restanten van de oude basisschool De Dissel aan de Buitenweg staan nog overeind. Maar lang zal het niet meer duren voordat ook dit gesloopt is. Bijna 10 jaar geleden is basisschool De Dissel verhuisd naar Dijkhuizen 68a. In die tijd zijn meerdere plannen voorbij gekomen, maar geen van die initiatieven heeft geleid tot concrete bouw. Prins Bouw wil op die plek twee blokken van vier aaneengesloten woningen en een twee-onder-een-kapwoning te bouwen.

De gemeente heeft het plan zelf in ontwikkeling. Het sloopt het gebouw, maakt het terrein bouwrijp en verkoopt de gronden. Op basis van de boekhoudkundige regels van de BBV dient de gemeente dan een grondexploitatie vast te stellen. Mede dankzij een te verwachten subsidie van de provincie Drenthe is de exploitatie kostendekkend te realiseren.

Een klein deel van het voormalige schoolterrein kan niet ontwikkeld worden vanwege de milieusituatie van het aangrenzende bedrijf (garage Jonkers en Dolfsma). Dit betekent dat in het bestemmingsplan een gebied met de aanduiding verkeer is opgenomen waarop een wijzigingsbevoegdheid naar wonen is neergelegd. De bestemmingswijziging kan toegepast worden op het moment dat de belemmeringen op grond van milieuregelgeving op het perceel Dijkhuizen 95 zijn opgeheven en een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.

Prins Bouw bv heeft het plan opgevat om woningbouw te realiseren. Na inspraak te hebben gehouden (2018) is het plan op enkele punten aangepast en is het de bedoeling om 2 blokken van 4 aaneengesloten woningen en een 2-1 kapwoning te bouwen. Tegen het aangepaste plan zijn geen zienswijzen binnengekomen.

De herontwikkeling De Dissel betreft een gemeentelijke grondexploitatie. Deze moet gelijktijdig met het bestemmingsplan worden vastgesteld door de raad. Dit is verwerkt in hetzelfde raadsvoorstel waarbij het bestemmingsplan wordt vastgesteld. De exploitatie is sluitend. Enerzijds stamt dit project uit het eind van de crisistijd en zijn er destijds al afspraken gemaakt over de prijzen van de kavels. Anderzijds is bij de provincie subsidie aangevraagd waardoor de exploitatie sluitend wordt.